top of page

                                     กระดาษ 7 ลายผิวสัมผัสพิเศษ  Skin และ Touch ( Wood Skin, Linen Skin, Bamboo Skin, Noise Skin, Sand Skin, Prism Skin, Ripple Skin )  หนา    240, 300  แกรม  ปราศจากปัญหากระดาษเหลืองจากสารเคลือบผิว   เหมาะสำหรับงาน ทำแพ็คเกจสินค้า, นามบัตรพรีเมี่ยม (Business Card),  ทำปก Book Binding,  เกียรติบัตร  

bottom of page