top of page

                                แผ่นหนัง-ผ้าสังเคราะห์เคลือบผิวสำหรับการใช้งานระบบดิจิตอล dry toner / HP Indigo (เคลือบผิวสำหรับงานพิมพ์ HP Indigo และผ่านการรับรองมาตรฐาน)​​​ หนา 200 แกรม   เหมาะสำหรังงานทำปก Book Binding, Book Covering Premium& Packaging Material

bottom of page